Algemene voorwaarden

INHOUDSTAFEL

1. Algemeen
2. Behandelingen
3. Annulaties
4. Betaling
5. Productverkoop
6. Verplichtingen Miss Blink
7. Aansprakelijkheid
8. Intellectuele eigendomsrechten
9. Slotbepaling

 • A. Toepasselijk Recht
 • B. Nietigheid


1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met Miss Blink. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

 

2. BEHANDELINGEN

A. Informatie

Voorafgaandelijhk aan de behandeling wordt de klant door de Miss Blink geïnformeerd over:

 • de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
 • de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;
 • eventuele alternatieven voor de behandeling;
 • de kosten van de behandeling;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
 • Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de klant schriftelijk vastgelegd.

 

Er komt een samenwerkingsovereenkomst tot stand tussen de klant en Miss Blink bij het ondergaan van een behandeling. Hierbij gelden de algemene voorwaarden.
Anderzijds is de klant verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan Miss Blink te verstrekken. Deze is noodzakelijk voor of helpt bij de keuze van de juiste behandeling of advisering en/of een product. 

Miss Blink is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van de onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de klant.

 

B. Behandeling steeds op afspraak

Miss Blink werkt enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd kan worden. Als u een afspraak maakt, wordt gevraagd naar een e-mail adres. Dit is handig omdat u op die manier een bevestiging van uw afspraak ontvangt. Bovendien krijgt u een herinnering 2 dagen voor de afspraak.
 

3. ANNULATIES

Indien het niet mogelijk is om de afspraak na te komen, gelieve 24u op voorhand te verwittigen.  Zoniet behoud ik het recht de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Afspraken kunnen enkel telefonisch worden gewijzigd.

 

4. BETALING

A. Methodes

U kan betalen met contant geld (cash), QR-code of overschrijving.

Betaalt u liever op voorhand dat kan bij het maken van u volgende afspraak zowel online als in het salon.

 

B. Vooruitbetaling

Bij enkele van onze behandelingen wordt gevraagd om de behandeling voorruit te betalen. Enkel wanneer deze vooruitbetaling werd uitgevoerd is de afspraak definitief. De vooruitbetaling gebeurt via ons online betalingssysteem Als alternatief kan de vooruitbetaling ook in het salon gebeuren.
 

5. PRODUCTVERKOOP

A. Algemeen

Miss Blink verkoopt in het salon producten, al dan niet in het kader van een behandeling.
Bij de verkoop van deze producten wordt de klant desgewenst door Miss Blink geïnformeerd over:

 • het gebruik van het product;
 • de eigenschappen van het product;
 • de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

 

Producten kunnen aangekocht worden via de webshop op de website. Producten die online worden aangekocht kunnen pas uitgeleverd worden éénmaal de betaling is ontvangen. De leveringstermijn behelst maximum 10 kalenderdagen. Er worden geen leveringen gedaan buiten de grenzen van België.

 

B. Inruilen & retour

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.


6. VERPLCHTING MISS BLINK

A. Algemeen

Miss Blink neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit. Miss Blink neemt een inspanningsverplichting op zich. Binnen de grenzen van hetgeen mogelijk en verantwoord is, spant Miss Blink tot het uiterste in om samen met de klant een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Miss Blink rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

 

B. Persoonsgegevens

Miss Blink behandelt de gegevens van de klant met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de klant worden nooit zonder zijn/haar toestemming met derden gedeeld, tenzij Miss Blink daartoe wettelijk verplicht is.

 

C. Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

Miss Blink kan en zal aan de klant nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de klant over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.
Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de klant de instructies van Miss Blink stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de klant uiteraard altijd contact opnemen met Miss Blink.
In geval van complicaties of bijwerkingen dient de klant altijd direct contact op te nemen met Miss Blink. Dit is van het grootste belang. Miss Blink zal op basis van de kennis van de door de klant ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.
Miss Blink kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de klant in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.
 

7. AANSPRAKELIJKHEID

Miss Blink treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de klant. Op de klant rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Miss Blink nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de klant. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de klant ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de klant door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Miss Blink is nooit aansprakelijk voor schade aan derden. De klant vrijwaart Miss Blink van alle mogelijke aanspraken aan derden in verband met de verrichte diensten.
Miss Blink  is nooit aansprakelijk voor schade aan derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).
Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Miss Blink te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de klant aan Miss Blink betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.
 

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Miss Blink verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Miss Blink.
Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Miss Blink is uitdrukkelijk verboden.
 

9. SLOTBEPALING

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen Miss Blink en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.B. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Miss Blink.